Všeobecné obchodné podmienky

Štúdio Ónyyx – internetový obchod

 1. Všeobecné ustanovenia
  Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: PhDr. Tatiana Simona Demová, Štúdio Ónyyx, IČO: 37145932, Liptovská 2, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
  Štúdio Ónyyx, IČO: 37145932, DIČ: 1024894915, Liptovská 2, 821 08 Bratislava, zapísaná v ŽR SR Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-8895. Telefón: +421 903 233 486, Email: kurzypremaserov@gmail.com

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58 27 21 72
fax č.: 02/53 41 49 96
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zemnou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len “objednávka”).
  2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len “potvrdenie doručenia objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.
  2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola
  doručená objednávka, ktorá je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
  (ďalej len ,,akceptácia objednávky”). V prípade, že objednaný tovar nie je aktuálne
  skladom, kupujúci bude o tejto skutočnosti následne informovaný e-mailom na adresu
  kupujúceho alebo telefonicky priamo kupujúci.
  2.4. Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je
  predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o
  pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný
  a údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto
  doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno,
  sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.
  2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou
  alebo písomnou formou.
  2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
  informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,
  týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,
  že:
 2. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom
  použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej
  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 4. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt
  kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak
  ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
  a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo
  služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných
  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
  ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu
  primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu,
  dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky
  nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 7. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa
  predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch
  uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho
  informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok,
  ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 8. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote
  a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto
  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 9. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v
  prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň
  poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto
  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho
 10. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené
  s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.
  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
  zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
  predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o
  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj
  náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
  prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 11. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté
  plnenie podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak
  kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný
  súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
  informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy
  informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §
  622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných
  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
  podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju
  výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach
  pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí
  služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke
  elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných
  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 15. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal
  dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich
  znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho,
 16. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu
  uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky
  predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval
  na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak
  z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej
  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 18. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú
  zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho
  poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok
  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
  a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 19. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na
  zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej
  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho,
 20. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých
  predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné
  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
  a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 21. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom
  systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém
  využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 22. o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony
  popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 23. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je
  kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na
  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
  podstránke elektronického obchodu predávajúceho, o tom, že jazykom ponúkaným
  na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej
  stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho.
  2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e)
  týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné
  náklady alebo poplatky uhradiť.
 24. Práva a povinnosti predávajúceho
  3.1. Predávajúci je povinný:
  a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať
  kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť
  prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
  Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v
  2.6. vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme
  všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie
  doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako
  napríklad návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.
  3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za
  dodaný tovar.
  3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci
  dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými
  a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou
  predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia
  od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia
  kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú
  kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od
  kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa
  zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim,
  ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený
  odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je
  predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa
  doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.
 25. Práva a povinnosti kupujúceho
  4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť
  je súčasťou objednávky.
  4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne
  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
  4.3. Povinnosti kupujúceho:
  a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane
  nákladov za doručenie objednaného tovaru,
  b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný
  c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním
  poverenej osoby.
 26. Dodacie a platobné podmienky
  5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá
  dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.
  5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo
  dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto
  povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej
  primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej
  lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím
  lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
  5.4. Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
  prevádzkuje predávajúci nie je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa
  nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho
  umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané
  výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej hodnoty.
  5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej
  zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len “miesto”).
  Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho
  zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným
  spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
  5.6. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je
  povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou
  splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny,
  o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie
  tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia
  tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa
  rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou
  splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení
  a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
  5.7. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na
  mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom
  uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej
  zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných
  nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.
  5.8. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po
  doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada
  tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie
  záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S
  takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť
  prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v
  zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru
  u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar
  s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša
  predávajúci.
  5.9. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v
  bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je
  povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od
  okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na
  bankový účet, ktorý určí kupujúci.
 27. Kúpna cena
  6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a
  predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). V prípade ak je
  kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar
  uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim,
  predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej
  ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej
  zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k
  platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladom na
  doručenie tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, v hotovosti resp.platobnou
  kartou pri dobierke v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet
  predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke
  predávajúce v čase pred prevzatím alebo dodaním tovaru.
  6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa
  považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet
  predávajúceho.
  6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar
  v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí
  predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany
  sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
  6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene
  a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 28. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za
  tovar.
  7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou
  kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď
  tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a
  kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.
 29. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)
  8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu
  tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného
  odkladu odstrániť.
  8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa
  vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu
  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu
  nespôsobí závažné ťažkosti.
  8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru
  mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má
  právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o
  odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
  alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
  8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  tovaru.
  8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
  Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)
  a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto
  obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
  podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci
  mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
  8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.
  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
  republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný
  servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na
  požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho,
  teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne
  oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe
  reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
  záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane
  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak,
  že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
  elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním
  objednávky prečítať ich.
  8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na
  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný
  poriadok.
  8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo
  predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo
  uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.
  8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
  predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
  predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo
  podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len
  „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie
  reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu
  predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť.
  Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení
  reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh
  a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. §
  622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u
  osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená
  osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle
  na jeho žiadosť predávajúci.
  8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína
  dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu
  b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej
  osobe
  c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu,
  ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie
  8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
  alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12
  písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku
  potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo
  treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa
  nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom,
  kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním
  určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho
  nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od
  doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína
  dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
  8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
  tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
  podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí
  spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných
  a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu
  vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623
  Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov
  diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť
  kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
  zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie
  o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať
  uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust.
  § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu
  o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo
  svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je
  predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2
  písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného
  konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
  stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie. Po určení spôsobu
  vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v
  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však
  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty
  na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
  výmenu tovaru za nový tovar.
  8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia
  kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe
  vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo
  akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie
  tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od
  kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady
  súvisiace s odborným posúdením tovaru.
  8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy
  a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o
  vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak
  kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení
  reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
  účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
  posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za
  reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného
  posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do
  14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné
  posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
  uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol
  predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím
  k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar
  s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí
  závažné ťažkosti.
  8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 30. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení
  tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto
  reklamačných a obchodných podmienok,
 31. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za
  vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 32. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 33. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú
  svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému
  prostrediu tovaru,
 34. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
  starostlivosti o tovar,
 35. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo
  používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo
  všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 36. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo
  nepredvídateľnými udalosťami,
 37. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným
  zhoršením,
 38. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom,
  statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 39. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie
  jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) výmenou tovaru,
  b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  c) odovzdaním opraveného tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
  reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
  reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
  donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať
  kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom
  a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad
  o vybavení reklamácie.
  8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne
  prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba, tzv.,,záruka za akosť” za tovar, ktorý
  je predávaný podnikateľským subjektom je 12 mesiacov.
  8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci
  nemohol požívať tovar.
  8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia
  nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci
  doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie
  reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
  8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia
  kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
  spôsobom:
  a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
  b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady
  8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15.
  týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia
  vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
  8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
  odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu,
  aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od
  rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok
  reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 40. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
  parametrov, alebo
 41. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
  vrátením kúpnej ceny za tovar.
  8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady,
  alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu
  užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto
  reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
  predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo
  lepších technických parametrov.
  8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení
  reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto
  reklamačných a obchodných podmienok.
  8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt
  jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
  8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt
  viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil
  svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto
  reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok
  reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého
  druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
  8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia
  pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona
  102/2014.

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
  oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého
  bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je
  povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla
  vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako
  aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického
  obchodu v časti “Moje údaje”.
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v
  procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho
  súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho
  bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim
  a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej
  zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť
  svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné
  údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
  predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách
  a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich
  informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch,
  zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať
  a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne
  na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné
  účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a
  zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý
  zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s
  osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných
  a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných
  údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí
  bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním
  osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas
  zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
  predávajúcemu.
 10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
  odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným
  a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 11. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a
  reklamačných podmienok,
 12. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu
  objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 13. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi
  predávajúcim a kupujúcim,
 14. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu
  trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci
  fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo
  telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 15. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
 16. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
  a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným
  právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas
  dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia
  zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 17. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 18. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 19. účel spracúvania osobných údajov,
 20. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných
  údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 21. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol
  vymenovaný,
 22. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
  osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
 23. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
  osobné údaje na spracúvanie,
 24. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú
  predmetom spracúvania,
 25. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
  spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a
  právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 26. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné
  údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu
  kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak
  kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo
  vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej
  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci
  oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a
  upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 27. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú
  osobné údaje poskytnuté,
 28. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné
  údaje sprístupnené,
 29. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 30. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín
  uskutoční prenos osobných údajov,
 31. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
  predmetom spracúvania,
 32. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú
  predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať
  o ich vrátenie,
 33. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
  porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 34. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho
  namietať voči:
 35. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
  spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 36. využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v
  poštovom styku, alebo
 37. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
 38. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho
  namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ
  vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
  zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
  konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu
  nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená,
  predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez
  zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 39. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
  má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
  predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak
  sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného
  spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o
  preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
  spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak,
  že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
  spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v
  lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo
  iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
  zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných
  vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie,
  ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy
  prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 40. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že
  uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť
  podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do
  troch dní odo dňa jej odoslania.
 41. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
  podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá
  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný
  zástupca.
 42. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
  obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho
  podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti
  alebo požiadavky.
 43. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne
  oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 44. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní
  osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú
  poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 45. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039
 46. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica1
 47. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho,
  vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo
  ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu
  alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
  predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani
  pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný
  dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene
  ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite
  informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie
  alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
  V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode
  týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu
  už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o
  odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.
  § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len
  „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru,
  resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní
  elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne
  splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
  diaľku.
  10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať
  obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v
  rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý
  kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti
  objednaného tovaru alebo pokiaľ
  a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia
  posledného dielu alebo posledného kusu,
  b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
  tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa
  prevzatia prvého dodaného tovaru.
  10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
  začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim
  pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom
  trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a
  reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
  oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný
  deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných
  a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári
  odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných
  podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu
  tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo
  poštovú adresu kupujúceho.
  10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá
  doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné
  požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením
  doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10
  ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je
  predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez
  zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať
  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
  predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
  osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok
  sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň
  lehoty.
  10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej
  dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
  10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť.
  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
  oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na
  základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a
  poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu
  platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu
  je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu,
  ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
  poverenej osoby.
  10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo
  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v
  prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil
  povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
  takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
  zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty
  tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od
  zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým
  spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom
  spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie
  poplatky.
  10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
  používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 48. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho
  zákonníka v skutočnej výške
 49. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením
  do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok
  predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou
  cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
  10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
  kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
  vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
  dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
  záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
  spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
  poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že
  bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie
  od zmluvy.
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od
  predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom,
  že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez
  vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo
  zmontovaný nábytok a pod.
  10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne
  neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a)
  Zákona.
 50. Záverečné ustanovenia
  11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
  mať písomnú formu
  11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo
  forme e-mailových správ.
  11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
  príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o
  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
  vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o
  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
  uzavretím kúpnej zmluvy.
  11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,
  že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich,
  porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 51. Alternatívne riešenie sporov
  12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že
  predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak
  predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ
  môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
  riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona
  391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže
  spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže
  podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20
EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na
úhradu nákladov.

UPOZORNENIE:
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť Štúdio Ónyyx,
IČO: 37145932, Liptovská 2, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava.