Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Štúdio Ónyyx, so sídlom Liptovská 2, 821 08 Bratislava, IČO: 37145932 spracováva a chráni Vaše osobné údaje podľa platnej legislatívy vrátane nariadenia GDPR.

Svoje osobné údaje nám zverujete, pokiaľ máte záujem o účasť na niektorom z kurzov, prostredníctvom našej webovej stránky: maserskekurzy.sk, prípadne telefonicky, poštou, alebo vyplnením evidenčného listu účastníka kurzu. 

Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov,zásadami a právami, ktoré máte:

Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame a za akým účelom?

1. Aby sme Vám mohli e-mailom zasielať aktuálne pozvánky na kurzy na  ktoré ste sa predbežne prihlásili,  potrebujeme Vaše meno a Vašu e-mailovú adresu. 
Ak ste alebo ak budete našim zákazníkom, posielame, alebo Vám budeme posielať pozvánky  na základe Vašej predbežnej prihlášky. Samozrejme Vám budeme posielať pozvánku na kurz, len na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas vyjadríte kliknutím na políčko „súhlasím“ pri vypĺňaní prihlášky.

 2. Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť niektorého z našich kurzov, budeme od Vás potrebovať: meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo. 
Pri akreditovaných kurzoch budeme požadovať aj dátum a miesto narodenia, pretože tieto údaje budú uvedené na osvedčení. Na ostatných kurzoch je na osvedčení uvedené len meno, priezvisko a titul pokiaľ ho budete chcieť mať uvedený na osvedčení. Evidenčné listy, ktoré na kurze vyplníte obsahujú prehlásenie, v ktorom vyslovíte svojim podpisom, súhlas so spracovaním osobných údajov, budú a aj sú ihneď po skončení kurzu skartované. Evidenčné listy na akreditovaných kurzoch sa archivujú v archíve masérskej školy, zodpovedná osoba je PhDr. Tatiana Simona Demová. Údaje ktoré poskytnete elektronicky na prihláške, budú ihneď po ukončení kurzu vymazané. 

3. Vedenie účtovníctva.
Ak platbu za kurz uhrádzate bankovým prevodom, Vaše fakturačné údaje potrebujeme aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu účtovných dokladov. 

4. Cookies
Pokiaľ vstúpite na naše webové stránky, zaznamená sa Vaša IP adresa, a pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené údaje cookies, zaznamenávajú sa s ich pomocou údaje o Vami navštívených stránkach. Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, podrobnosti o nej nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google. Pre ponuku našich služieb využívame aj reklamu na sociálnych sieťach, kde však nejde priamo o spracovanie Vašich osobných údajov, iba sa Vám môže naša reklama zobrazovať, pokiaľ ste predtým napríklad navštívili naše webové stránky. Viac sa môžete dočítať tu.

Pokiaľ pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovanie musíme mať Váš súhlas, tak takéto údaje k danému účelu spracovávame iba s Vašim súhlasom. Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie Cookies môžete/nemusíte na svojom zariadení povoliť. Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacej doby, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu uchovania, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

5. Nakupovanie v online obchode – maserskekurzy.sk
Ak si nakúpite tovar cez naše webové stránky, je potrebné uchovávať Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby Vaša objednávka mohla byť vybavená a doručená na Vami zvolenú adresu. Pri úhrade za tovar sa uchováva Váš spôsob platby zašifrovaný, takže ho nikto nemôže vidieť a zneužiť. Viac sa dočítate v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Kto je správca Vašich osobných údajov?

Štúdio Ónyyx

IČO: 37145932, so sídlom: Liptovská 2, 821 08 Bratislava   
Jediným spoločníkom (majiteľom) firmy je PhDr. Tatiana Simona Demová (“Správca¨)
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Bratislava. 

Správca určuje ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu, a vyberá prípadne ďalších spracovateľov, ktorý mu so  spracovaním pomáhajú.
Pokiaľ sa na nás ako na správcu budete chcieť v priebehu spracovávania s čímkoľvek obrátiť kontaktujte nás prosím:
kontaktná osoba: PhDr. Tatiana Simona Demová, +421 903 233 486
korešpondenčná adresa: Liptovská 2, 821 08 Bratislava 
kontaktný telefón: +421 903 233 486
kontaktný e-mail: kurzypremaserov@gmail.com 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú vysokému stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme takmer všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. 

Prístup tretích strán k osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup naši dôsledne vybraní zamestnanci a spolupracovníci. Ďalej sa môže jednať o spoluprácu účtovnú, finančné inštitúcie, poskytovateľov dátových úložísk a softwarových aplikácií, prepravcov tovaru, spolupracujúce fyzické aj právnické osoby zabezpečujúce správu webov  a softwarových aplikácií, alebo vykonávajúce pre nás technické, organizačné, prevádzkové, administratívne, logistické, prípadne ďalšie kategórie činností.


So spracovateľmi uzatvárame zmluvy, v ktorých je dojednané plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov tak, aby Vaše údaje zostali v bezpečí. Všetci prípadní nami používaní globálni poskytovatelia technológií (dátové úložiská, sociálne siete, software apod.), s ktorými nie je technicky možné uzatvoriť samostatnú písomnú spracovateľskú zmluvu, sú zaviazaní plniť všetky požiadavky GDPR na svojej strane a plne sa zaväzuje k ochrane všetkých osobných údajov užívateľov vrátane nami spravovaných.Vo výnimočných prípadoch sme povinní osobné údaje sprístupniť aj príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon (t.j. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je daný organ oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať). Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba. Spracovanie našich dát prebieha výhradne na území Európskej únie. 


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Pokiaľ budete mať záujem niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom nášho emailu. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovanie. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newsletter obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť – pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme minimálne 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) – Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Pokiaľ si budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom a musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochrane osobných údajov. Budeme ale veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme mohli v tejto veci niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Tu potrebujeme minimálne 30 dní.

Mlčanlivosť – dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto naše zásady spracovanie osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.